Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA ĐÌNH GIÁO DỤC PHÁP NGỮ