Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ẤN QUANG ĐẠI SƯ KHUYÊN NÊN TẠI GIA HOẰNG PHÁP, GIÚP MỘT NGƯỜI VÃNG SANH LÀ GIÚP MỘT NGƯỜI THÀNH PHẬT

0