Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ẤN QUANG ĐẠI SƯ VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP NGỮ