Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

BA NGÀN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI LÀ KHU VỰC GIÁO HÓA CỦA THÍCH CA MÂU NI PHẬT

BA NGÀN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI LÀ KHU VỰC GIÁO HÓA CỦA THÍCH CA MÂU NI PHẬT
0