Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

BẢN THÂN THÍCH CA MÂU NI PHẬT CŨNG LÀ KHẤT SĨ

BẢN THÂN THÍCH CA MÂU NI PHẬT CŨNG LÀ KHẤT SĨ
0