Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

BỘ MỤC LỤC

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi

Số bài: 25
ĐƯỜNG MÂY TRÊN ĐẤT HOA

ĐƯỜNG MÂY TRÊN ĐẤT HOA

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân

Số bài: 10
NIỆM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TRONG TỰ TÁNH

NIỆM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa