Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

BỘ NGHI TỰ

KINH TỪ BI THUỶ SÁM

KINH TỪ BI THUỶ SÁM

Giảng giải: Quốc Sư Ngộ Đạt

Số bài: 10
KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

Giảng giải: Hòa Thượng Chí Công và Chư Đại Pháp Sư, Nhà Lương

Giảo chánh: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 20
KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

KINH DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

Hán dịch: Ngài Thọ Đăng Tập, Đời Thanh

Số bài: 7
LÀM SAO TRÁNH HỌA CHIẾN TRANH?

LÀM SAO TRÁNH HỌA CHIẾN TRANH?

Giảng giải: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

KINH PHÁP BẢO ĐÀN GIẢNG GIẢI

KINH PHÁP BẢO ĐÀN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 10
VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA GIẢNG GIẢI

VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 4