Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

BỘ NGOẠI GIÁO

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm

Số bài: 12
LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT GIÁC MINH DIỆU HẠNH

LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT GIÁC MINH DIỆU HẠNH

Giảng giải: Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh

LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

MỘNG DU TẬP

MỘNG DU TẬP

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Số bài: 12
TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ ĐẠO XƯỚC

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ ĐẠO XƯỚC

Giảng giải: Đại Sư Đạo Xước

KHAI THỊ NIỆM PHẬT

KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

NIỆM PHẬT CẢNH

NIỆM PHẬT CẢNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 14
ĐƯỜNG MÂY TRONG CÕI MỘNG

ĐƯỜNG MÂY TRONG CÕI MỘNG

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Số bài: 20
ĐƯỜNG VỀ CỰC LẠC

ĐƯỜNG VỀ CỰC LẠC

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP

MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

Số bài: 5
NIỆM PHẬT KÍNH

NIỆM PHẬT KÍNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 12
NIỆM PHẬT LÀ THẾ NÀO?

NIỆM PHẬT LÀ THẾ NÀO?

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Số bài: 100
PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIÁC NGHĨA ĐOẠN NGHI

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIÁC NGHĨA ĐOẠN NGHI

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Số bài: 4
QUY TẮC TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG

QUY TẮC TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG

Giảng giải: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

BÀI CA TÚI DA

BÀI CA TÚI DA

Tác giả: Hòa Thượng Hư Vân

CHÁNH HẠNH NIỆM PHẬT

CHÁNH HẠNH NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

KHAI THỊ NIỆM PHẬT

KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

THƠ NHẮC NHỞ NGƯỜI NIỆM PHẬT

THƠ NHẮC NHỞ NGƯỜI NIỆM PHẬT

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ