Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

BỘ NGOẠI GIÁO

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 4
KỆ NIỆM PHẬT

KỆ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

KHAI THỊ NIỆM PHẬT HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN

KHAI THỊ NIỆM PHẬT HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN

Giảng giải: Hòa Thượng Hải Hiền

LỜI KHAI THỊ VÀNG NGỌC CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

LỜI KHAI THỊ VÀNG NGỌC CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 6
MỘT BỨC THƯ PHÚC ĐÁP KHẮP NƠI

MỘT BỨC THƯ PHÚC ĐÁP KHẮP NƠI

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

GẬY KIM CANG HÉT

GẬY KIM CANG HÉT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 8
GIỮ VỮNG CHÁNH NIỆM TRONG LÚC LÂM CHUNG

GIỮ VỮNG CHÁNH NIỆM TRONG LÚC LÂM CHUNG

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

LỜI KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG

LỜI KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI

Hán dịch: Ngài Phật Đà Đa La, Đời Tống

Số bài: 12
TỊNH ĐỘ QUYẾT NGHI LUẬN

TỊNH ĐỘ QUYẾT NGHI LUẬN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

TAM QUY NGŨ GIỚI

TAM QUY NGŨ GIỚI

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

MƯỜI PHÁP GIỚI

MƯỜI PHÁP GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 12
THUỶ KÍNH HỒI THIÊN LỤC

THUỶ KÍNH HỒI THIÊN LỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 28
KHAI THỊ VỀ CÁC TẦNG TRỜI

KHAI THỊ VỀ CÁC TẦNG TRỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

BỒ ĐỀ TÂM LÀ CHÂN TÂM

BỒ ĐỀ TÂM LÀ CHÂN TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

BỒ TÁT HẠNH

BỒ TÁT HẠNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

HOA SEN NGÀY XUÂN

HOA SEN NGÀY XUÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

BỎ ÁI DỤC TẤT ĐẮC ĐẠO

BỎ ÁI DỤC TẤT ĐẮC ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa