Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

BỘ NGOẠI GIÁO

NĂM MƯƠI HIỆN TƯỢNG ẤM MA

NĂM MƯƠI HIỆN TƯỢNG ẤM MA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 13
HAI MƯƠI ĐIỀU KHÓ LÀM

HAI MƯƠI ĐIỀU KHÓ LÀM

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa