Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

BUÔNG XUỐNG VỌNG TƯỞNG, PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC

QUÝ VỊ THẬT SỰ LIỄU GIẢI, THẬT SỰ BUÔNG XUỐNG

QUÝ VỊ THẬT SỰ LIỄU GIẢI, THẬT SỰ BUÔNG XUỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BUÔNG XUỐNG BÈN KHAI NGỘ

BUÔNG XUỐNG BÈN KHAI NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

HIỂU RÕ THÌ LIỀN BUÔNG XUỐNG

HIỂU RÕ THÌ LIỀN BUÔNG XUỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

THỨC TỨC LÀ PHÂN BIỆT, VỌNG TƯỞNG, CHẤP TRƯỚC

THỨC TỨC LÀ PHÂN BIỆT, VỌNG TƯỞNG, CHẤP TRƯỚC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không