Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

BUÔNG XUỐNG VỌNG TƯỞNG, PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC

THỨC LÀ VỌNG TƯỞNG, PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC

THỨC LÀ VỌNG TƯỞNG, PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không