Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

CÁC BẬC CỔ ĐỨC DẠY HỌC KHÔNG KHÁC GÌ ĐỨC PHẬT

CÁC BẬC CỔ ĐỨC DẠY HỌC KHÔNG KHÁC GÌ ĐỨC PHẬT
0