Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

BỘ TẠP TẠNG

BỘ CHƯ TÔNG

BỘ CHƯ TÔNG

Số bài: 76
BỘ SỬ TRUYỆN

BỘ SỬ TRUYỆN

Số bài: 26
❀ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA MẬT NGHIÊM - PHẨM BA - PHẨM THAI SINH

❀ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA MẬT NGHIÊM - PHẨM BA - PHẨM THAI SINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng
Địa Bà Ha La, Đời Đại Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

BỘ NGOẠI GIÁO

BỘ NGOẠI GIÁO

Số bài: 60
BỘ SỰ VỊ

BỘ SỰ VỊ

Số bài: 51
BỘ CỔ DẬT

BỘ CỔ DẬT

Số bài: 66
BỘ NGHI TỰ

BỘ NGHI TỰ

Số bài: 41
BỘ KINH SỚ

BỘ KINH SỚ

Số bài: 104
BỘ MỤC LỤC

BỘ MỤC LỤC

Số bài: 33