Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

CÁI KHỔ TỪ ĐÂU MÀ TỚI? QUÝ VỊ KHÔNG TỰ MÌNH LÀM KHỔ SAO?

0