Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

CHÁNH MÀ KHÔNG TÀ, GIÁC MÀ KHÔNG MÊ, TỊNH MÀ KHÔNG NHIỄM

ĐIỀU KIỆN ĐẦU TIÊN LÀ TÂM VÔ NHIỄM THANH TỊNH

ĐIỀU KIỆN ĐẦU TIÊN LÀ TÂM VÔ NHIỄM THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÁC NGỘ RỒI THÌ GỌI LÀ TRÍ, MÊ RỒI THÌ GỌI LÀ TÌNH

GIÁC NGỘ RỒI THÌ GỌI LÀ TRÍ, MÊ RỒI THÌ GỌI LÀ TÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NÀO NGỜ TỰ TÁNH VỐN TỰ THANH TỊNH

NÀO NGỜ TỰ TÁNH VỐN TỰ THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUY Y TĂNG LÀ TỊNH MÀ KHÔNG NHIỄM

QUY Y TĂNG LÀ TỊNH MÀ KHÔNG NHIỄM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỊNH HẠNH TU TỪ ĐÂU? TỪ TÂM THANH TỊNH MÀ TU

TỊNH HẠNH TU TỪ ĐÂU? TỪ TÂM THANH TỊNH MÀ TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỆ TỬ PHẬT GỌI LÀ THANH TỊNH PHÁP TÁNH

ĐỆ TỬ PHẬT GỌI LÀ THANH TỊNH PHÁP TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯỚC TỪ TÂM SANH, TỪ TÂM GIÁC NGỘ SANH

PHƯỚC TỪ TÂM SANH, TỪ TÂM GIÁC NGỘ SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không