Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

CHỈ CÓ ĐỨC PHẬT MỚI LÀ CHÍ TÔN TRONG TAM GIỚI

CHỈ CÓ ĐỨC PHẬT MỚI LÀ CHÍ TÔN TRONG TAM GIỚI
0