Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

CHỈ MỘT CÂU PHẬT HIỆU, TỪ SƠ PHÁT TÂM ĐẾN QUẢ VỊ NHƯ LAI ĐỀU ĐƯỢC VIÊN MÃN

0