Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

CHỈ TUÂN THEO MỘT MỤC TIÊU, MỘT PHƯƠNG HƯỚNG, CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT, CHUYÊN HỌC KINH VÔ LƯỢNG THỌ

CHỈ TUÂN THEO MỘT MỤC TIÊU,

MỘT PHƯƠNG HƯỚNG,

CHUYÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT,

CHUYÊN HỌC KINH VÔ LƯỢNG THỌ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Nhưng vấn đề là làm thế nào thì mới thật sự có thể thành tựu trong đời này?

Tiêu chuẩn nói trong Khởi Tín Luận quá cao, tiêu chuẩn do Mã Minh Bồ Tát đã nói là tiêu chuẩn tuyệt đối, chúng ta chẳng dễ gì làm được. Ngài dạy chúng ta lìa tướng văn tự. Chúng ta đọc tụng phải lìa tướng văn tự, nghe giảng Kinh phải lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng đãnh tự, lìa tướng tâm duyên.

Trên thực tế, Tổ Ấn Quang dạy chúng ta giống hệt như Mã Minh Bồ Tát đã dạy, nhưng ngữ khí hòa hoãn hơn rất nhiều.

Tổ Ấn Quang dạy chúng ta: Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích.

Như thế nào là tuyệt đối thành kính?

Vẫn là như lời Mã Minh Bồ Tát đã dạy, đó là tiêu chuẩn của sự thành kính.

Nay chúng ta hạ thấp tiêu chuẩn này xuống, nhất định phải dùng tâm cùng kính, tâm hời hợt hấp tấp sẽ không học được gì. Xen tạp vọng niệm sẽ không học không được gì. Thật vậy, chẳng giả đâu nhé.

Do đó, chúng ta hãy nhớ kỹ nhất hướng chuyên niệm, hãy ghi nhớ câu này, chỉ tuân theo một mục tiêu, một phương hướng, chuyên niệm A Di Đà Phật, chuyên học Kinh Vô Lượng Thọ.

Một bộ Kinh này là đủ rồi, cả đời đừng bày thêm chuyện gì nữa, bày vẽ nhiều quá, người ta thường nói tham nhiều, nhai không nát. Chúng ta chỉ thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, chắc chắn sẽ có thành tựu.

Đời này tôi chẳng làm chuyện gì khác, chỉ một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, chỉ một câu A Di Đà Phật, một lòng một dạ cầu sanh Tịnh Độ, đến Thế Giới Cực Lạc thân cận A Di Đà Phật, như vậy thì mới được.

***