Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

CHÍN MƯƠI NGÀY KHÔNG AI DÁM MẮNG CÔ TA XẤU, ĐỨC PHẬT VỪA NHÌN THẤY NÓI XẤU VÔ CÙNG

CHÍN MƯƠI NGÀY KHÔNG AI DÁM MẮNG CÔ TA XẤU, ĐỨC PHẬT VỪA NHÌN THẤY NÓI XẤU VÔ CÙNG
0