Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

CHO NÊN KINH VÔ LƯỢNG THỌ TẤT CẢ CÓ CHÍN BẢN KHÔNG GIỐNG NHAU, TÔI ĐEM IN THÀNH MỘT CUỐN, BÌA CỨNG

CHO NÊN KINH VÔ LƯỢNG THỌ 

TẤT CẢ CÓ CHÍN BẢN KHÔNG 

GIỐNG NHAU, TÔI ĐEM IN

THÀNH MỘT CUỐN, BÌA CỨNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Học Phật cần phải có trí tuệ, cần phải có tâm thanh tịnh. Không được làm việc theo cảm tình riêng. Chúng tôi sợ một số người không đủ lòng tin, rồi sanh ra phê bình. Nên tôi đặc biệt đem chín bản không giống nhau in thành sách, in chung.

Năm loại nguyên bản dịch, ba loại bản hội tập. Bản hội tập của Vương Long Thư, bản hội tập của Ngụy Mặc Thâm, bản hội tập của Hạ Liên Cư.

Còn một bản trích dẫn hiệu đính. Hiệu đính trích dẫn Kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Bành Tế Thanh. Bản này chỉ dùng một bản, là bản của Khang Tăng Khải. Đem bản của Khương Tăng Khải làm thành một cuốn trích lục những chỗ quan trọng, khi đọc rất trôi chảy.

Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ tất cả có chín bản không giống nhau, tôi đem in thành một cuốn, bìa cứng. Đưa ra cho những người có nghi vấn đối với Kinh này làm tham khảo.

Nên quý vị xem Kinh Vô Lượng Thọ, sẽ có nguyên bản dịch và bản hội tập đều ở trong đó. Quý vị cứ tự mình xem. Mục đích là giúp mọi người đoạn nghi sanh tín. Thật sự có thể tin tưởng và y giáo phụng hành. Quý vị có phước rồi, đời này nhất định sẽ thành Phật.

Như vậy mà không tốt sao. Nếu có hoài nghi chưa tin tưởng, là do phước đức nhân duyên của mình chưa đủ. Tôi cuối cùng cũng đã nghĩ ra phương pháp này, là để bổ sung thêm chỗ phước báo chưa đủ của mọi người. Khiến quý vị từ chỗ này sanh khởi lòng tin chơn chánh. Đời này quý vị cũng đến Thế Giới Cực Lạc làm Phật.

Khi bộ Kinh hợp in này của tôi xuất bản, thực sự là có một số thanh niên rất phát tâm, đem năm bản dịch này ra đối chiếu với bản hội tập. Việc làm này rất tốt, rất có giá trị.

Có thể thấy được, Hạ Liên Cư đối với năm bản dịch này chọn lọc như thế nào, đối chiếu từng câu từng chữ. Những việc này đều vì giúp đỡ chúng sanh, sinh khởi niềm tin đối với bản hội tập này. Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ giúp chúng ta lý giải nên đã viết chú giải này.

Lần giải diễn nghĩa này là đặc biệt giới thiệu cho chúng ta những phần quan trọng, nên không từ mệt nhọc đã nói tỷ mỷ. Khiến chúng ta đối với Kinh Giáo này, đoạn trừ hết thảy nghi hoặc. Chúng ta tự mình thành tựu, cũng giúp những người có duyên thành tựu.

Các bạn đồng học muốn phát tâm in ấn Kinh bố thí cúng dường, thì in Kinh gì là tốt?

Kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất. Thứ hai A Di Đà Kinh Sớ Sao. Sớ Sao có diễn nghĩa. Sớ và Sao đều của Đại Sư Liên Trì trước tác. Còn diễn nghĩa là đệ tử Đại Sư Liên Trì. Đều là các vị Pháp Sư ngày xưa làm, làm rất tốt.

Chúng ta từng đọc Sớ Sao Diễn Nghĩa. Tiếp đến là Yếu Giải của Đại Sư Ngẫu Ích. Yếu Giải có giảng nghĩa. Pháp Sư Viên Anh có giảng nghĩa, và Pháp Sư Bảo Tịnh cũng có giảng nghĩa. Tất cả đều giảng rất hay, đều đáng để ta tham khảo.

***