Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

CHÚNG TA HỌC KINH VÔ LƯỢNG THỌ, KHÔNG THỂ HIỂU SAI Ý NGHĨA

CHÚNG TA HỌC KINH VÔ LƯỢNG 

THỌ, KHÔNG THỂ HIỂU SAI Ý NGHĨA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Tôi đã gặp được những người như thế đến chất vấn tôi. Tôi nói nếu quý vị thật sự không muốn hưởng thụ, mà chỉ muốn ở nhà tranh để tu khổ hạnh. Trong trí tưởng tưởng của tôi, Thế Giới Cực Lạc nhất định có cảnh quan như vậy, có thể làm vừa ý quý vị.

Vì sao vậy?

Bởi tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị muốn ở nhà tranh, khi đến Thế Giới Cực Lạc sẽ có nhà tranh để ở. Thế Giới như vậy mà chúng ta không chịu đến hưởng thụ.

Như vậy là sao?

Ở đây cần nhân công, cần tài nguyên, muốn được điều này không dễ. Thế Giới Cực Lạc không cần nhân công, không có người thiết kế, tất cả đều là trong tánh đức tự nhiên hiển lộ ra.

Quý vị không muốn cũng không được. Nếu không muốn lập tức bị đoạ lạc vào trong luân hồi lục đạo, tiếp tục trôi lăn trong luân hồi. Điều này ở trước trong bộ Kinh này có nói đến rất nhiều.

Quý vị nhất định phải biết, người trong Cõi Phàm Thánh Đồng Cư Hạ Hạ Phẩm vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc. Chúng ta có lý do tin rằng, họ có khởi tâm động niệm, nhưng chắc chắn họ không có phân biệt chấp trước.

Vì sao vậy?

Vì được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Tập khí kiến tư phiền não, trần sa phiền não ở Thế Giới Cực Lạc nếu không gặp duyên, nó sẽ không khởi hiện hành, nó không khởi tác dụng.

Nên đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, gặp được Phật A Di Đà, tâm ta tự nhiên sẽ định, không có vọng tưởng, không có phân biệt. Ở Thế Giới Cực Lạc lâu ngày thì tập khí của kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não tự nhiên sẽ bị đoạn tận.

Nhất định chúng ta cần phải hiểu đạo lý và chân tướng sự thật này. Như vậy chúng ta mới biết đây thật sự là một nơi tuyệt vời. Tất cả mọi người mà chúng ta gặp ở đây đều là đại Bồ Tát, tuyệt đại đa số đều là Đẳng Giác Bồ Tát. Trong Kinh nói chư thượng thiện nhân.

Thượng thiện là chỉ cho ai?

Chỉ cho hàng Đẳng Giác. Bồ Tát không cao hơn họ.

Đẳng Giác Bồ Tát ở Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, số đó vô lượng vô biên, họ không có khác gì Chư Phật Như Lai, mỗi ngày ở trong hoàn cảnh như vậy để huân tập, sao có chuyện không thành tựu?

Người xưa nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng.

Quý vị mỗi ngày tiếp xúc đều là Đẳng Giác Bồ Tát, sao không thành tựu được?

Tự nhiên cũng nhiễm tập khí Đẳng Giác Bồ Tát. Nên quý vị cũng trở nên rất giống Đẳng Giác Bồ Tát. Thầy của Đẳng Giác Bồ Tát là Phật A Di Đà. Thế Giới Tây Phương Cực Lạc là Thế Giới của Phật A Di Đà, nên mỗi người vãng sanh đều là Phật A Di Đà. Chúng ta học Kinh Vô Lượng Thọ, không thể hiểu sai ý nghĩa của nó.

***