Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

CHÚNG TA TIN TƯỞNG THÍCH CA MÂU NI PHẬT CÓ CHÍ HỌC HÀNH SỚM HƠN KHỔNG TỬ!

CHÚNG TA TIN TƯỞNG THÍCH CA MÂU NI PHẬT CÓ CHÍ HỌC HÀNH SỚM HƠN KHỔNG TỬ!
0