Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

CÓ ĐƯỢC TRÍ HUỆ NHƯ VẬY, CÓ THỂ HỌC TẬP TỪ THIÊN ĐỊA VẠN VẬT

CÓ ĐƯỢC TRÍ HUỆ NHƯ VẬY, CÓ THỂ HỌC TẬP TỪ THIÊN ĐỊA VẠN VẬT
0