Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

CÔNG ĐỨC CỦA BỐN MƯƠI TÁM NGUYỆN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ TU ĐƯỢC, ĐẾN ĐƯỢC THẾ GIỚI CỰC LẠC TA ĐỀU ĐẦY ĐỦ

CÔNG ĐỨC CỦA BỐN MƯƠI TÁM NGUYỆN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ TU ĐƯỢC, ĐẾN ĐƯỢC THẾ GIỚI CỰC LẠC TA ĐỀU ĐẦY ĐỦ
0