Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH, CHÍNH LÀ ĐẠI BỔN KINH VÔ LƯỢNG THỌ, CHẲNG PHẢI LÀ Ý NÀY SAO?

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA

NGHIÊM KINH, CHÍNH LÀ ĐẠI BỔN

KINH VÔ LƯỢNG THỌ,

CHẲNG PHẢI LÀ Ý NÀY SAO?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Chúng ta học Tịnh Độ, học Tịnh Độ chính là học Phật A Di Đà, học Phật A Di Đà bắt buộc phải có hoằng nguyện của Phật A Di Đà.

Lấy tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, nguyện tất cả chúng sanh đều đăng bỉ ngạn. Bỉ ngạn ở đây là Đại Bát Niết Bàn, nghĩa là cứu cánh thành Phật. Bổn nguyện của Di Đà, nếu như chúng ta không có bổn nguyện này, thì không thể tương ưng với Phật A Di Đà.

Cho nên Đại Sư Ngẫu Ích nói rất hay, Ngài nói: Có thể được vãng sanh hay không, quyết định ở chỗ có tín nguyện hay không. Nếu tâm lượng của bạn rất nhỏ, chỉ lo cho mình không nghĩ tới người khác, thì điều này không tương ưng với nguyện của Phật A Di Đà.

Bạn phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, vãng sanh được không?

Không thể được.

Nguyên nhân vì đâu vậy?

Vì bạn và nguyện của Phật A Di Đà tánh chất không giống nhau. Phật A Di Đà là vì phổ độ chúng sanh, biến pháp giới hư không giới, không bỏ một chúng sanh nào, còn bạn là vì bản thân, không hề nghĩ đến người khác, bạn cũng phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, tánh chất của nguyện không giống nhau, nên không thể đi được, đạo lý này chẳng thể không biết.

Cho nên Cổ Thánh Tiên Hiền, coi bộ Kinh này và Kinh Hoa Nghiêm là ngang nhau, nói Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, chính là đại bổn Kinh Vô Lượng Thọ, chẳng phải là ý này sao?

Cho nên tâm lượng không lớn thì làm sao được. Ở bổn Kinh này, bạn xem bốn mươi tám chương của Hạ Liên Công phân ra, cũng gọi là bốn mươi tám phẩm, phẩm Đức Tôn Phổ Hiền thứ hai, quá rõ ràng.

Trong Kinh Văn nói: Hàm cộng tôn tu Phổ Hiền Đại Sĩ chi đức, Phổ Hiền chi đức chính là Thập Đại Nguyện Vương, cảnh giới của mỗi nguyện, đều là biến pháp giới hư không giới, cho nên gọi là đại nguyện, chẳng phải đối với người nào, hay đối với địa phương nào, không phải như vậy, đối tượng của Ngài là biến pháp giới hư không giới.

Chúng ta không có nguyện lớn như vậy, nên không thể tương ưng với Phật A Di Đà, cho nên Đại Sư Ngẫu Ích nói cho chúng ta biết điều kiện vãng sanh, được vãng sanh hay không là ở chỗ có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao thấp là ở chỗ công phu niệm Phật sâu hay cạn.

Bây giờ chúng ta biết được, vãng sanh là chuyện đại sự, phẩm vị cao thấp không quan trọng, đến nơi đó thân cận Phật A Di Đà, tâm hướng thượng tốc độ rất nhanh. Nếu như bản thân có thể dõng mãnh tinh tấn, thì tốc độ rất nhanh.

Cho nên Bồ Tát mười phương, chẳng có vị nào không hướng về Thế Giới Cực Lạc, nguyên nhân gì vậy?

Chính là tốc độ nâng cao cảnh giới tu tập rất nhanh.

***