Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐẠI SƯ DẠY TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI TIN VÀO NHỮNG GÌ ĐỨC PHẬT NÓI

ĐẠI SƯ DẠY TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI TIN VÀO NHỮNG GÌ ĐỨC PHẬT NÓI
0