Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐẠI TẠNG KINH QUY NẠP THÀNH HOA NGHIÊM, HOA NGHIÊM LẠI QUY NẠP THÀNH VÔ LƯỢNG THỌ

ĐẠI TẠNG KINH QUY NẠP THÀNH

HOA NGHIÊM, HOA NGHIÊM LẠI

QUY NẠP THÀNH VÔ LƯỢNG THỌ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Cổ Đại Đức đã nói với chúng ta, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ.

Vậy chú giải của Kinh Hoa Nghiêm là gì?

Người xưa nói Đại Tạng Giáo, trong Phật Giáo là Đại Tạng Kinh, toàn bộ Đại Tạng Kinh là chú giải cho Kinh Hoa Nghiêm. Những đồng tu học Phật đối với sự việc này không thể không biết rõ.

Sau khi bạn đã thật sự minh bạch, người ta nói công đức Phật hiệu không thể nghĩ bàn thì bạn mới có khái niệm này. Nếu không mà nói, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn, đến khái niệm chúng ta cũng không có.

Câu A Di Đà Phật này có công đức gì chứ, có gì hay đâu chứ?

Bạn sẽ hoàn toàn không biết. Cho nên bạn phải đem Đại Tạng Kinh quy nạp thành Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm lại quy nạp thành Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ quy nạp thành bốn mươi tám nguyện, bốn mươi tám nguyện quy nạp thành một câu Phật hiệu, bạn mới hoát nhiên đại ngộ, công đức danh hiệu thật là không thể nghĩ bàn, cảm được uy đức quảng đại thanh tịnh Phật độ.

***