Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

ĐẠI THẾ CHÍ NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG SỚ SAO

MỤC LỤC - ĐẠI THẾ CHÍ NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG SỚ SAO

MỤC LỤC - ĐẠI THẾ CHÍ NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG SỚ SAO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

ĐẠI THẾ CHÍ NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG SỚ SAO - TẬP MỘT

ĐẠI THẾ CHÍ NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG SỚ SAO - TẬP MỘT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

ĐẠI THẾ CHÍ NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG SỚ SAO - TẬP HAI

ĐẠI THẾ CHÍ NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG SỚ SAO - TẬP HAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

ĐẠI THẾ CHÍ NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG SỚ SAO - TẬP BA

ĐẠI THẾ CHÍ NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG SỚ SAO - TẬP BA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

ĐẠI THẾ CHÍ NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG SỚ SAO - TẬP BỐN

ĐẠI THẾ CHÍ NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG SỚ SAO - TẬP BỐN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa