Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐÂY LÀ CHÚNG TA THỰC HIỆN LỜI DẠY BẢO CỦA PHẬT TRONG KINH HOA NGHIÊM

ĐÂY LÀ CHÚNG TA THỰC

HIỆN LỜI DẠY BẢO CỦA PHẬT

TRONG KINH HOA NGHIÊM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Nếu chúng ta không nắm được cương lĩnh đối với giáo dục, bạn học là học những gì?

Bạn thật sự minh bạch, thật sự hiểu rõ, thì mới biết được tri ân báo ân.

Người thế gian họ không biết được ân, họ báo cái ân gì?

Tri ân báo ân, ở trong đại thừa Phật Pháp là khóa trình mà Nhị Địa Bồ Tát cần phải tu, các vị thử nghĩ xem, địa vị này cao bao nhiêu?

Hàng Nhị Địa Bồ Tát tu học tổng cộng có tám khoa mục, đây là một trong số đó. Mỗi niệm không quên hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, hai câu này là căn bản. Sau đó, từ chỗ này phát dương quang đại, hiếu thuận tất cả chúng sanh, phụng sự tất cả chúng sanh.

Kinh Phạm Võng là Giới Kinh, trong Kinh đã nói: Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Đây là đem tâm báo ân phát huy đến cực điểm. Chúng ta ngày nay tiếp xúc với rất nhiều Tôn Giáo khác nhau, tiếp xúc với rất nhiều chủng tộc khác nhau, dùng lòng thương yêu chân thành vô điều kiện, vô tư bố thí cúng dường.

Có rất nhiều người cảm thấy rất kỳ lạ, họ đến hỏi tôi: Thưa Pháp Sư! Vì sao Ngài phải làm như vậy?

Tôi nói: Đây là chúng ta thực hiện lời dạy bảo của Phật trong Kinh Hoa Nghiêm.

Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, biết được hư không pháp giới tất cả chúng sanh chính là Pháp Thân thanh tịnh của chính mình, vậy thì làm sao có thể không ái hộ, làm sao có thể không chiếu cố, làm sao có thể không cúng dường?

Nếu mọi người đều hiểu rõ được đạo lý, đều biết cách làm như vậy thì thiên tai nhân họa sẽ không còn nữa.

Đây chính là Phật Pháp, thế gian có mấy người thật sự hiểu được?

Chúng ta đã học được những lời dạy bảo này, nhất định phải đem nó biến thành đời sống, biến thành tư tưởng, biến thành hành vi của chúng ta, thì chúng ta mới có thể đạt được thọ dụng chân thật. Cho nên, Cảm Ứng Thiên không thể không chăm chỉ nỗ lực tu học.

Hội Biên những cố sự nhân duyên công án thâu tập được rất là phong phú, chúng ta không thể giới thiệu từng việc, vì như vậy thời gian sẽ rất dài. Tôi ở chỗ này nhắc nhở các vị đồng tu, phải chăm chỉ nỗ lực đọc tụng, thọ trì, tự cầu đa phước.

***