Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐÂY LÀ HOA NGHIÊM GIÁO

ĐÂY LÀ HOA NGHIÊM GIÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Thích Ca Mâu Ni Phật trong bốn mươi chín năm đã thuyết vô lượng vô biên pháp môn, thì sự lễ kính này của Bồ Tát Phổ Hiền đều bao gồm hết thảy, không sót một pháp môn nào.

Sót một pháp môn nào thì chỗ tu của Ngài sẽ không viên mãn. Viên tu viên chứng. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Đây là Hoa Nghiêm Giáo.

Hoa Nghiêm nếu như có thể hoằng dương ra toàn Thế Giới đích thực có thể giúp đỡ Thế Giới này hóa giải xung đột, thúc đẩy hòa bình.

Tâm lượng của nó rất lớn. Tất cả những phiền phức của thế gian này đều là vì tâm lượng nhỏ, các bên có xung đột mới xảy ra cái thiên tai nhân họa này.

Nếu như mọi người đều có thể tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới thì sẽ chẳng có chuyện gì. Cho nên, đây là một nhân duyên hiếm có khó gặp, chúng ta chủ yếu là giúp đỡ những khu vực này.

***