Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐÂY LÀ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NÓI VỚI CHÚNG TA, PHẬT CÓ THỂ NÓI VỌNG NGỮ SAO?

ĐÂY LÀ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NÓI VỚI CHÚNG TA, PHẬT CÓ THỂ NÓI VỌNG NGỮ SAO?
0