Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐÂY THỰC SỰ LÀ PHÁP MÔN CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN

ĐÂY THỰC SỰ LÀ PHÁP MÔN

CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Bỉ Phật là A Di Đà Phật. Thử Phật, nói thật ra, chẳng phải nói tới Thích Ca Mâu Ni Phật, mà là nói về chính mình.

Vì sao?

Tự và tha chẳng hai.

Tự và tha là một, chẳng hai, là một Phật, chẳng phải là hai Phật, há có lẽ nào chẳng thành Phật?

Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới gặp A Di Đà Phật, chính quý vị đích thân thành Phật, quý vị thành một vị Phật chẳng hai, chẳng khác A Di Đà Phật, công phu thật sự là đạt đến chỗ này. Thông thường, chúng ta phải đặc biệt chú ý, chớ nên suy nghĩ loạn xạ.

Đời đời kiếp kiếp từ vô lượng kiếp tới nay, chúng ta phải sanh tử luân hồi, do nguyên nhân nào?

Vì thích suy nghĩ loạn xạ. Từ nay trở đi, chúng ta đã tìm được gốc bệnh, trị liệu đúng vào căn bản, dốc hết tất cả tâm lực tinh thần vào Kinh, dùng phương pháp này. Kinh Điển cũng đừng học quá nhiều, tuân thủ trong một phạm vi nhỏ, chuyên tinh là tư chi hựu tư, học trong phạm vi ấy.

Nước chảy mãi sẽ thành khe ngòi, đó là tư tận hoàn nguyên, chẳng cần chờ đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, mà là ngay trong hiện tiền. Chúng ta còn chưa Vãng Sanh, chưa ra đi, mà ngay trong thân thể hiện tại đã là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang.

Vì sao?

Tâm địa thanh tịnh chính là Vô Lượng Quang minh, vô lượng thanh tịnh bèn Vô Lượng Quang minh. Công phu thành phiến thượng phẩm bèn sanh tử tự tại, sanh tử tự tại sẽ chẳng có sanh tử, chẳng có sanh tử là Vô Lượng Thọ.

Vì lẽ đó, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang chẳng cần đợi đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, mà có thể chứng đắc trong hiện tiền. Đây thật sự là pháp môn chẳng thể nghĩ bàn.

***