Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐỆ TỬ QUY CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC GIẢNG GIẢI