Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐẾN LÚC NÀO QUÝ VỊ CÓ PHƯỚC BÁO CÓ NHÂN DUYÊN THẤY ĐƯỢC QUỶ THẦN NHƯ VẬY QUÝ VỊ MỚI TIN

0