Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐIỀU DUY NHẤT TÔI BIẾT ĐÓ LÀ SỰ VÔ TRI CỦA CHÍNH MÌNH

0