Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐOẠN ÁC TU THIỆN, PHÁ MÊ KHAI NGỘ, CHUYỂN PHÀM THÀNH THÁNH

TÙY THUẬN PHÁP TÁNH, CHÍNH LÀ HÀNH VI GIÁC NGỘ

TÙY THUẬN PHÁP TÁNH, CHÍNH LÀ HÀNH VI GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU THIỆN, TÍCH ĐỨC TRONG NHÀ PHẬT GỌI LÀ TU HÀNH

TU THIỆN, TÍCH ĐỨC TRONG NHÀ PHẬT GỌI LÀ TU HÀNH

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

ÁC GIẢ ÁC BÁO, THIỆN GIẢ THIỆN BÁO

ÁC GIẢ ÁC BÁO, THIỆN GIẢ THIỆN BÁO

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

TRONG LÚC ĐANG TU PHƯỚC CHÍNH LÀ TU HUỆ

TRONG LÚC ĐANG TU PHƯỚC CHÍNH LÀ TU HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

CHO NÊN CÓ THỂ ĐỒNG THỜI TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

CHO NÊN CÓ THỂ ĐỒNG THỜI TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng