Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐOẠN KINH VĂN NÀY TƯỢNG TRƯNG TỪ ĐỨC VÔ LƯỢNG CỦA ĐỨC PHẬT

ĐOẠN KINH VĂN NÀY TƯỢNG TRƯNG TỪ ĐỨC VÔ LƯỢNG CỦA ĐỨC PHẬT
0