Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐỨC PHẬT CÓ TRÍ TUỆ NÀY, CÓ NĂNG LỰC NÀY, BIẾT ĐƯỢC TƯƠNG LAI KHI NÀO QUÝ VỊ TU HÀNH CHỨNG QUẢ THÀNH PHẬT?

ĐỨC PHẬT CÓ TRÍ TUỆ NÀY, CÓ NĂNG LỰC NÀY, BIẾT ĐƯỢC TƯƠNG LAI KHI NÀO QUÝ VỊ TU HÀNH CHỨNG QUẢ THÀNH PHẬT?
0