Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐỨC PHẬT ĐEM SỰ VIỆC NÀY NÓI ĐI NÓI LẠI CHO CHÚNG TA HAI MƯƠI HAI NĂM

ĐỨC PHẬT ĐEM SỰ VIỆC NÀY NÓI ĐI NÓI LẠI CHO CHÚNG TA HAI MƯƠI HAI NĂM
0