Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐỨC PHẬT GIẢNG KINH ẤY CHƯA XONG, MỚI NÓI MỘT NỬA, NHỮNG VỊ ẤY ĐÃ CHỨNG QUẢ KHAI NGỘ

ĐỨC PHẬT GIẢNG KINH ẤY CHƯA XONG, MỚI NÓI MỘT NỬA, NHỮNG VỊ ẤY ĐÃ CHỨNG QUẢ KHAI NGỘ
0