Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐỨC PHẬT HY VỌNG CHÚNG SANH MỘT ĐỜI VIÊN MÃN THÀNH PHẬT

ĐỨC PHẬT HY VỌNG CHÚNG SANH MỘT ĐỜI VIÊN MÃN THÀNH PHẬT
0