Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐỨC PHẬT NÓI CÓ NĂM THỨ CHƯỚNG NGẠI

ĐỨC PHẬT NÓI CÓ NĂM THỨ CHƯỚNG NGẠI
0