Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI LÀ NGƯỜI CÓ HỌC VẤN, LÀ NGƯỜI CÓ ĐỨC HẠNH

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI LÀ NGƯỜI CÓ HỌC VẤN, LÀ NGƯỜI CÓ ĐỨC HẠNH
0