Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NHIỀU LẦN TUYÊN GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NHIỀU LẦN TUYÊN GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ
0