Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

DÙNG HẾT THẢY NĂNG LỰC GIÚP ĐỠ ĐẠI CHÚNG LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

0