Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐỪNG MONG ĐỂ LẠI CHO CON CHÁU NHỮNG VẬT CHẤT TỐT NÀY

0