Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

ĐƯƠNG THỜI ĐỨC PHẬT LÀM NHẪN NHỤC TIÊN NHÂN. VÌ NGÀI KHÔNG CÒN BỐN TƯỚNG

ĐƯƠNG THỜI ĐỨC PHẬT LÀM NHẪN NHỤC TIÊN NHÂN. VÌ NGÀI KHÔNG CÒN BỐN TƯỚNG
0