Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

GẶP ĐƯỢC PHÁP MÔN NÀY, KHÔNG PHẢI NHÂN DUYÊN  NHỎ NHOI, CÒN THÙ THẮNG HƠN CẢ HOA NGHIÊM

GẶP ĐƯỢC PHÁP MÔN NÀY, KHÔNG PHẢI

NHÂN DUYÊN NHỎ NHOI, CÒN THÙ

THẮNG HƠN CẢ HOA NGHIÊM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Trong Hội Sớ nói, Hội Sớ nói rằng, vì thế nguyện nói, Thánh Chúng trong nước ta. Ta là Phật A Di Đà tự xưng, nước ta chính là Thế Giới Cực Lạc.

Thánh Chúng ở trong cõi nước này, từ Cõi Phàm Thánh Đồng Cư Hạ Hạ Phẩm vãng sanh, đến Thượng Phẩm Thượng Sanh của Cõi Thật Báo, không chỉ tu trì, tự biết tha tâm, ứng với ý thích của họ, tiếp hóa vô biên. Đây là tùy duyên diệu dụng của Phật A Di Đà, ý lạc của tất cả chúng sanh, ở Thế Giới Cực Lạc đều có.

Bồ Tát Pháp Tạng. Chúng ta đọc ở trước thấy, trong năm kiếp Ngài đi tham bái khảo sát tất cả cõi nước Chư Phật khắp mười phương.

Áp dụng sở trường của Chư Phật, bỏ sở đoản của Chư Phật, kiến lập nên Thế Giới Cực Lạc. Bởi vậy Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, có thể nói nó là tập đại thành sự tốt đẹp của Thế Giới Chư Phật.

Chúng ta có lý do thâm tín không nghi, thế giới này có thể thích hợp cho tất cả chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới đến sống, nhất định thích ứng. Ta không cảm thấy xa lạ, cũng không cảm thấy có điều gì không tiện lợi. Chúng ta từ trong đoạn lịch sử này, là có thể lãnh hội được.

Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng: Ứng theo ý thích của họ. Tiếp là tiếp dẫn, hóa là giáo hóa. Oai thần giáo hóa của Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn. Không cần dùng ngôn ngữ, không cần dùng biểu thị, tự nhiên khiến những người vãng sanh này, tất cả mọi tập khí phiền não đều chuyển hóa thành chánh niệm.

Thông thường chúng ta nói, oai thần của Phật Di Đà gia trì, cho nên pháp môn này quả thật thù thắng vô biên. Gặp được pháp môn này, không phải là nhân duyên nhỏ nhoi, còn thù thắng hơn cả Hoa Nghiêm.

***