Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

GẬY KIM CANG HÉT

GẬY KIM CANG HÉT - TẬP MỘT

GẬY KIM CANG HÉT - TẬP MỘT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

GẬY KIM CANG HÉT - TẬP HAI

GẬY KIM CANG HÉT - TẬP HAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

GẬY KIM CANG HÉT - TẬP BA

GẬY KIM CANG HÉT - TẬP BA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

GẬY KIM CANG HÉT - TẬP BỐN

GẬY KIM CANG HÉT - TẬP BỐN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

GẬY KIM CANG HÉT - TẬP NĂM

GẬY KIM CANG HÉT - TẬP NĂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

GẬY KIM CANG HÉT - TẬP SÁU

GẬY KIM CANG HÉT - TẬP SÁU

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

GẬY KIM CANG HÉT - TẬP BẢY

GẬY KIM CANG HÉT - TẬP BẢY

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

GẬY KIM CANG HÉT - TẬP TÁM

GẬY KIM CANG HÉT - TẬP TÁM

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa